Više o Otočcu

Poslovnik o radu gradonačelnika

Na temelju članka 74. Statuta Grada Otočca ("Službeni vjesnik Grada Otočca" br. 3/09.), Gradonačelnik Grada Otočca dana 28.09.2009. godine, donosi

POSLOVNIK o radu Gradonačelnika Grada Otočca

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se ustrojstvo, način rada i odlučivanja Gradonačelnika Grada Otočca (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Članak 2.

Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Otočca, ovim Poslovnikom  i drugim  aktima Grada Otočca.

Članak 3.

Gradonačelnik

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Mandat Gradonačelnika traje  četiri godine.

U obavljanju izvršne vlasti Gradonačelnik:

-         priprema prijedloge općih akata,

-         izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

-         utvrđuje prijedlog proračuna, završnog računa  i odluke o izvršavanju proračuna,

-         utvrđuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna,

-         upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

-         odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Otočca čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-         upravlja prihodima i rashodima Grada,

-         upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

-         odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

-         donosi odluku o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom  vlasništvu i ustanovama čiji je osnivač za ispunjenje obveza razmjerno udjelu u vlasništvu,

-         donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

-         na temelju javnog natječaja imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-         utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

-          predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-         usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

-         nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-         daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-         obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-         daje punomoći za zastupanje Grada u pojedinim stvarima,

-         obavlja i druge poslove predviđene ovim Poslovnikom  i drugim propisima.


Članak 4.

Gradonačelnika  u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje zamjenik kojeg odredi Gradonačelnik.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga na temelju pisanog ovlaštenja povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik  gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Gradonačelnika.


Članak 5.

Zamjenik gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika dok ga zamjenjuje.

Povjeravanjem poslova zamjeniku, Gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za obavljanje tih poslova.


Članak 6.

Gradonačelnik može zamjenicima davati određene upute za rad, posebna zaduženja odnosno zadaće i ovlastiti ih na provedbu i izvršenje određenih projekata.

Radna tijela

Članak 7.

Gradonačelnik može osnivati radna tijela radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja mišljenja o pojedinim pitanjima i radi praćenja stanja u određenim područjima, odnosno za pripremu određenog materijala iz njegova djelokruga rada


Članak 8.

Radno tijelo ima predsjednika i određen broj članova koji se biraju, iz reda stručnih i javnih djelatnika, službenika Gradske uprave, te drugih osoba koje mogu pridonijeti radu radnog tijela.

Akti

Članak 9.

Gradonačelnik na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom donosi odluke, pravilnike, preporuke, naputke, naredbe, rješenja, zaključke i deklaracije.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere iz samostalne nadležnosti Gradonačelnika, upravnih tijela, uređuju društveni i drugi odnosi važni za građane, pravne osobe i udruge građana, utvrđuju se njihova prava i dužnosti te odlučuje o drugim pitanjima kojima se pobliže uređuju odnosi uređeni zakonom.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe odluka i drugih općih akata radi njihova izvršavanja, uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada te utvrđuje način obnašanja općih ovlasti.

Preporukom se izražava mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i način rješavanja pojedinih pitanja (problema), upozorava na važnost pojedinih pitanja koja se odnose na primjenu zakona i akata koje donosi Gradsko vijeće, izražava mišljenje u svezi s usklađenosti odnosa i međusobne suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave i uprave te predlažu načini i mjere koje bi trebalo poduzimati radi rješenja pojedinih pitanja.

Naputkom se, radi provođenja pojedinih odredaba propisa, propisuju način rada upravnih tijela Grada i drugih pravnih subjekata koji obavljaju poslove značajne za Grad Otočac.

Naredbom se, zbog provođenja pojedinih odredbi propisa, naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opće značenje za Grad.

Rješenjem se odlučuje o konkretnoj pojedinačnoj stvari, o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim pitanjima.

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava mišljenje ili utvrđuju obveze upravnih tijela i drugih subjekata u pripremanju prijedloga akata i mjera za provedbu odluka i drugih akata, odnosno utvrđuju mjere za provođenje i izvršavanje zadataka. Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz djelokruga radnih tijela.

Deklaracijom se izražava opće stajalište o pitanjima osobito važnim za Grad Otočac.


Članak 10.

Odluke, zaključci i drugi akti za koje to odluči Gradonačelnik objavljuju se u "Službenom vjesniku Grada Otočca".

Članak 11.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradonačelnik prisustvuje sjednicama Gradskog vijeća.

Gradonačelnik može odrediti jednog ili oba zamjenika da prisustvuju sjednicama Gradskog vijeća

Gradonačelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.

Gradonačelnik po potrebi odnosno zamjenici gradonačelnika, te izvjestitelji dodatno obrazlažu,  povodom rasprave  prijedloge akata koje razmatra Gradskog vijeće.

Gradonačelnik ili osoba koju odredi gradonačelnik nazočan je na sjednicama Gradskog vijeća, radnih tijela, te sudjeluje u njihovom radu i iznosi stajališta Gradonačelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava Gradonačelnika o stajalištima i mišljenjima Gradskog  vijeća odnosno radnih tijela.


Kolegij Gradonačelnika


Članak 12.

Gradonačelnik za potrebe donošenja akata i prijedloga akata te izvršavanju odluka i drugih akata, za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za izvršavanje određenih poslova i zadataka osniva  Stalni stručni kolegij Gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Kolegij) kao stalno savjetodavno stručno tijelo. Kolegij čine Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika,  pročelnici upravnih tijela Grada Otočca i savjetnik Gradonačelnika Grada Otočca.

Sukladno temama i aktima koji se razmatraju,  Gradonačelnik može sazvati i prošireni sastav Kolegija koji čine direktori trgovačkih društava kojima je Grad osnivač, ravnatelji ustanova, te druge stručne osobe iz javnog života.

Članak 13.

Sjednicama stalnog stručnog kolegija predsjedava Gradonačelnik.

Gradonačelnik saziva sjednice Kolegija po potrebi.

Sjednice Kolegija sazivaju se  pisanim putem, telefonom, telefaxom ili elektronskim putem. O načinu sazivanja sjednice odluku donosi Gradonačelnik.

Poziv za sjednicu zajedno sa materijalima dostavlja se članovima Kolegija u pravilu tri dana prije održavanja sjednice, a mogu se dostaviti putem elektronske pošte, telefaxa, ili na samoj sjednici.

Član Kolegija koji ne može biti nazočan sjednici svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge o pitanjima koja su na dnevnom redu može do početka sjednice dostaviti pisanim putem, a u hitnim slučajevima očitovanje članova putem članova putem telefona, telefaksa, elektronskom poštom ili drugim načinima kojima se očituje volja, a što se unosi u zapisnik.


Članak 14.

Na početku sjednice Kolegija, Gradonačelnik utvrđuje nazočne članove.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, razmatra se zapisnik, Gradonačelnik daje kratka priopćenja u vezi sa radom na sjednici kolegija.

Po potrebi, Gradonačelnik može sjednicu Kolegija odgoditi.


Članak 15.

Član Kolegija dužan je nazočiti sjednicama Kolegija, raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice ili po kojemu se odlučuje, predlagati donošenje općih i drugih akta, biti biran u radna tijela Gradonačelnika, te sudjelovati u radu radnih tijela i onda kada nije član tih radnih tijela, predlagati Gradonačelniku utvrđivanje načelnih stavova i načelnih smjernica za rad upravnih tijela i službi Grada Otočca i obavljati i druge poslove koje mu povjeri Gradonačelnik i koje proizlaze iz ovlasti Grada.

Članovi Kolegija odgovorni su za izvršavanje zadaća koje im Gradonačelnik povjeri. O izvršenju tih zadaća član Kolegija  podnosi izvješća na zahtjev Kolegija ili po vlastitoj inicijativi.


Članak 16.

Gradonačelnik može odgoditi razmatranje odnosno donošenje određenog materijala ukoliko se na sjednici Kolegija  donese odluka da se zatraže dodatne konzultacije o materijalu, zbog odsutnosti izvjestitelja i dr.

O odgađanju razmatranja materijala Gradonačelnik izvješćuje predlagača.

Članak 17.

Zauzimanje stavova i mišljenja na sjednici Kolegija odlučuje se većinom glasova.

Članovi Kolegija ne sudjeluju u razmatranju i odlučivanju o pitanjima kada su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana, a kada se radi o nekretninama i pokretninama odnosno o prihodima i rashodima.


Članak 18.

Obradu i pripremanje materijala koje donosi Gradonačelnik, odnosno čiji je predlagač Gradonačelnik obavljaju upravna tijela  svako iz svog djelokruga rada i drugi pravni subjekti.


Članak 19.

Materijal se dostavlja na razmatranje Gradonačelniku u obliku:
- nacrta prijedloga za donošenje odluke ili drugog akta koji se upućuje Gradskom vijeću na   donošenje,
- prijedloga općeg ili pojedinačnog akta kojeg donosi Gradonačelnik,
- informacija, izvješća, analiza i drugih akata iz članka 9. ovog Poslovnika.


Članak 20.

Nacrt prijedloga odluke ili drugog općeg akta i prijedlog općeg ili pojedinačnog akta dostavlja se u obliku i sadržaju kakav treba usvojiti. Uz nacrt prijedloga i prijedlog akta dostavlja se i obrazloženje.

Uz izvješće i informaciju predlagatelj je dužan podnijeti i prijedlog zaključka koje Gradonačelnik o tome materijalu treba donijeti.


Članak 21.

Nacrt ili prijedlog za donošenje odluke ili drugog akta mora sadržavati obrazloženje razloga zbog kojih treba donijeti odluku, osnovna načela na kojima se treba zasnivati odluka, propis iz kojeg izvire ovlaštenje za uređivanje pojedinih odnosa te obrazloženje.

Članak 22.

Materijali koji se dostavljaju Kolegiju na razmatranje i Gradonačelniku na razmatranje i donošenje moraju biti dostavljeni u dovoljnom broju primjeraka.


Članak 23.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici.

Sastavni dio zapisnika su i doneseni tekstovi akata.


Javnost rada

Članak 24.

Rad Kolegija na sjednicama je javan.

Javnost rada Kolegija osigurava se javnim održavanjem sjednica, izvješćivanjem u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, davanjem priopćenja, intervjua i održavanjem konferencija za tisak i elektronske medije, objavom na web stranici Grada Otočca, te objavljivanjem općih akata.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Gradskog poglavarstva Grada Otočca ("Službeni vjesnik Grada Otočca" broj 1/02)

Članak 26.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u ?Službenom vjesniku Grada Otočca?.


KLASA: 080-02/09-01/43
URBROJ: 2125/02-03-09-1

Otočac, 28. 09. 2009.

Gradonačelnik

Mario Barković, dipl. ing.