Više o Otočcu

Statut Grada Otočca

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01. vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11 i 144/12), i članka 26. Statuta Grada Otočca (Službeni vjesnik Grada Otočca broj 3/09), Gradsko vijeće Grada Otočca na 20. sjednici održanoj 27.03.2013., donosi

STATUT GRADA  OTOČCA

 1. I.   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovim Statutom utvrđuje se pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana Grada Otočca, samoupravni djelokrug, unutarnje ustrojstvo i djelokrug tijela Grada Otočca, neposredno sudjelovanje građana  u gradskim poslovima, mjesna samouprava, imovina i financiranje Grada, obilježja Grada, oblici suradnje i oblici povezivanje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te druga pitanja važna  za utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti Grada.

Članak 2.

Grad Otočac  (u daljnjem tekstu:Grad) je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom. Sjedište Grada  je u Otočcu, Kralja Zvonimira 10. Grad je pravna osoba.

Članak 3.

Grad  ima grb i zastavu. Izgled, uporaba i čuvanje grba i zastave uređuje se posebnom odlukom.

Članak 4.

Dan Grada je  20. siječnja  dan svetog  Fabijana i  Sebastijana, blagdan kojeg su župljani  uzeli za zaštitnika Gacke doline i Grada Otočca 1646. godine. Grad  će slaviti ovaj crkveni blagdan kao Dan Grada i Dan zaštitnika Grada Otočca i Gacke doline.

Članak 5.

Gradsko vijeće Grada Otočca ( u daljnjem tekstu:Vijeće) može pojedinu osobu koja je zaslužna za razvitak i ugled Grada proglasiti počasnim građaninom. Počasnom građaninu izdaje se povelja.

Počast ne daje posebna prava odnosno obveze.

Članak 6.

Radi odavanja javnih priznanja  za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značaja za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, športa, skrbi i unapređivanja  prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene Grad  dodjeljuje svoja priznanja.

Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblik, kriteriji i postupak njihove dodjele, tijela koja provode postupak  i vrše dodjelu priznanja  uređuje se posebnom odlukom.

Članak 7.

Ostvarujući zajednički interes gospodarskog, društvenog, kulturnog i socijalnog razvitka, Grad  uspostavlja, surađuje i održava suradnju s drugim  jedinicama  lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu.

Kad Grad  ocijeni da postoji dugoročan obostrani interes  za uspostavljenje suradnje i mogućnost  gospodarskog razvitka može s pojedinim  jedinicama lokalne samouprave sklopiti akt o suradnju i međusobnim odnosima.

Članak 8.  

U ostvarivanju međunarodne suradnje, Grad  će posebnu pažnju  posvećivati razvoju odnosa  s organizacijama građana Republike Hrvatske na privremenom radu u inozemstvu i s organizacijama  hrvatskih iseljenika  u stranim zemljama.

Članak 9.

Grad  u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata na razini Ličko-senjske  županije, zakona i drugih propisa  na razini Republike Hrvatske, a koji ga se neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge  nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Grada mogu podnositi  Vijeće ili Gradonačelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova Skupštine i zastupnika.

 1. II.   SAMOUPRAVNI  DJELOKRUG

Članak 10.

Grad je samostalan  u odlučivanju  u poslovima iz svog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom i ovim Statutom  i podliježe samo nadzoru  zakonitosti koju obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 11.

Grad  u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom  dodijeljeni državnim tijelima  i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- tehničku kulturu,

- zaštitu potrošača,

-  zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Odlukom  Vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka 1. ovog članka prenijeti na županiju, odnosno mjesnu  samoupravu.

Vijeće može tražiti od Županijske  skupštine ličko-senjske županije da mu, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove  lokalne i područne (regionalne) samouprave  povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Ličko-senjske županije, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

 

 1. III.    NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 12.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima na mjesnom zboru građana  i referendumom, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 13.

Jedanput godišnje organizira se sastanak građana putem mjesnih odbora sa Odborom za mjesnu samoupravu i Gradonačelnikom Grada Otočca. Sastanak saziva Gradonačelnik.

Članak 14.

Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina  vijećnika,  Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u birački popis  Grada i većina mjesnih odbora na području Grada  Otočca.

Članak 15.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina vijećnika, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Grada, Vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih vijećnika.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu, Vijeće će dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Vijeće će raspisati  referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 16.

Odlukom o raspisivanju referenduma  određuju se pitanja o kojima  će se odlučivati referendumom, datum glasovanja kao i područje odnosno djelatnost u kojoj se referendum provodi.

Članak 17.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada  i upisani su u popis birača.

Članak 18.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za  Vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Članak 19.

Gradonačelnik,  i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika može predložiti 20% ukupnog broja birača u Gradu.

Vijeće će raspisati referendum za opoziv  gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 24. stavkom 5.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

Referendum za opoziv  gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Članak 20.

Odluka o opozivu  gradonačelnika  i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Članak 21.

Ako je prestanak mandata  gradonačelnika  nastupio prije isteka dvije godine mandata,  raspisat će se prijevremeni izbori za  gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost  gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost  gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata  gradonačelnika  nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za  gradonačelnika, a dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Ako za vrijeme trajanja mandata  gradonačelnika  prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika gradonačelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika iz stavka 2. ovoga članka,  raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata  gradonačelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom,  raspisat će se prijevremeni izbori za  gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost  gradonačelnika  obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjenama tijekom mandata  gradonačelnika i njihovih zamjenika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose  dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 22.

Vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana  o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima   određenim zakonom ili Statutom.

 Prijedlog za traženje mišljenja  iz stavka 1. ovog članka može dati 1/3 vijećnika i Gradonačelnik. Vijeće je dužno  razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka, a ako prijedlog ne prihvati  o razlozima odbijanja obavijestit će predlagača. Odlukom iz stavka 1. ovog članka  određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana  odnosno područja od kojih se traži mišljenje. Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Vijeće.

Članak 23.

Građani imanju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga  Vijeća. Vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka  ako prijedlog potpisom  podrži najmanje 10% birača  upisanih u popis birača Grada. Vijeće je dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 24.

Svaki građanin ima pravo  Vijeću i Gradonačelniku slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge i na njih dobivati odgovor.

 1. IV.   TIJELA GRADA  

Članak 25.

Tijela Grada su:

 1. Gradsko vijeće i
 2. Gradonačelnik.
 3. 1. Gradsko vijeće

Članak 26.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo  građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice  lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Grada.

Članak 27.

Vijeće u okviru svojih ovlasti:

 1. donosi Statut Grada,
 2. donosi  odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
 3. donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 4. donosi odluke o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina  te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih u članku 71. ovog Statuta,
 5. donosi odluke o gradskim porezima i naknadama, taksama i drugim prihodima od interesa za Grad,
 6. donosi proračun i završni račun proračuna,
 7. donosi odluke o izvršenju proračuna
 8. donosi poslovnik o radu,
 9. raspisuje referendum
 10. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Vijeća i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom,
 11. uređuje ustrojstvo  ili djelokrug gradskih upravnih tijela,
 12. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike Grada,
 13. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

Članak 28.

Poslovnikom Vijeća  uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Vijeća, te prava i dužnosti vijećnika. Poslovnik donosi Vijeće većinom glasova svih vijećnika.

Članak 29.

Vijeće čini 15 vijećnika izabranih na način određen zakonom, od kojih je jedan pripadnik srpske nacionalne manjine. Ukoliko se na izborima za članove Vijeća ne postigne odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, broj članova  Vijeća povećat će  se za jedan.

Članak 30.

Mandat vijećnika traje četiri godine. Funkcija vijećnika je počasna.

Članak 31.

Vijećnik nema obvezujući mandat i ne može biti opozvan. Od dana konstituiranja Vijeća, vijećnik ima sva prava i dužnosti određena Ustavom,  Zakonom ovim Statutom i Poslovnikom  Vijeća, do kraja mandata.

Članak 32.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Vijeća.

Članak 33.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

- ako odjavi prebivalište s područja Grada Otočca,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo,

- smrću.

Članak 34.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema zakonu smatra nespojivom  za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu sa zakonom.

Članak 35.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-  sudjelovati na sjednicama  Vijeća, na njima govoriti i glasovati,

-  postavljati pitanja i podnositi prijedloge,

-  prihvatiti izbor i imenovanje koje mu svojom odlukom odredi Vijeće,

-  postavljati pitanja Gradonačelniku i pročelnicima upravnih tijela koja se odnose na njihov rad ili na poslove iz njihovog djelokruga,

Vijećnici imaju pravo uvida u registar birača Grada za vrijeme dok obavljaju vijećničku dužnost. Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena Ustavom, zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom  Vijeća.

Članak 36.

Vijećnici za svoj rad u  Vijeću pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Vijeća.

Članak 37.

Vijeće zasjeda ako sjednici prisustvuje natpolovična većina svih vijećnika. Vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih vijećnika. Statut Grada, Poslovnik Gradskog vijeća, godišnji proračun i završni račun, donosi se većinom  glasova svih vijećnika.

Članak 38.

Na sjednici  Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

 

            Predsjednik i potpredsjednik Vijeća

Članak 39.

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika  koje bira između vijećnika na vrijeme od četiri godine.  Predsjednik i potpredsjednici  Vijeća  biraju se javnim glasovanjem, ukoliko Vijeće ne odluči  da se glasuje tajno. Za predsjednika i potpredsjednike izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina  od ukupnog broja vijećnika.

Članak 40.

Prijedlog kandidata za izbor predsjednika i potpredsjednike  Vijeća podnosi Odbor za izbor i imenovanja, osim u slučaju kad se bira jedan potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, tog kandidata Odboru za izbor i imenovanje predlažu pripadnici predstavničke manjine.

Ukoliko se Gradskom vijeću na podnese prijedlog iz prethodnog stavka ovog članka, prijedlog kandidata podnijet će 1/3 vijećnika.

Članak 41.

Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednike  Vijeća, a ni jedan kandidat ne dobije većinu glasova  od ukupnog broja vijećnika, glasovanje se ponavlja, na način da se  glasuje o dvojici  kandidata koji su dobili najveći broj  glasova. U ponovljenom glasovanju kandidat je izabran ako je dobio većinu glasova prisutnih vijećnika.

Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, izborni postupak ponavlja se u cijelosti.

Članak 42.

Predsjednik  Vijeća:

-  saziva sjednice  Vijeća, predsjedava sjednicama i rukovodi njihovim radom,

-  predstavlja  Vijeće,

-  predlaže dnevni red Vijeća,

-  brine se o promjeni Poslovnika Vijeća,

-  potpisuje akte koje donosi Vijeće,

-  usklađuje rad radnih tijela,

-  brine se o zaštiti prava vijećnika,

-  obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Vijeća.

Članak 43.

Potpredsjednici  Vijeća pomažu u radu  predsjedniku Vijeća i zamjenjuju ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim pravima, obvezama  i odgovornostima koje ima predsjednik  Vijeća.

Predsjednik Vijeća može odrediti između zamjenika prvog zamjenika koji  će ga zamjenjivati u slučaju njegove duže odsutnosti ili spriječenosti.

Članak 44.

Predsjednik i potpredsjednici  Vijeća za svoj rad odgovaraju  Vijeću.

Članak 45.

Predsjednik Gradskog vijeća je dužan dostaviti predstojniku  Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji  Statut i druge opće akte koje donosi Vijeće, zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i Poslovnikom u roku 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Predsjednik Gradskog vijeća dužan je akte iz stavka 1. ovog članka bez odgode dostaviti Gradonačelniku Grada Otočca.

Radna tijela

Članak 46.

Radi razmatranja pojedinih pitanja  i pripreme prijedloga akata iz djelokruga Vijeća te za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Vijeće može osnovati odbore i komisije, a obavezno kada je to propisano Ustavom ili zakonom.

 Osnivanje, sastav, zadaci i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuju se ovim Statutom i posebnom odlukom Vijeća.

Radna tijela Vijeća za svoj rad odgovaraju  Vijeću, a dužna su jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu.

Članak 47.

Radno tijelo Vijeća ima predsjednika , zamjenika predsjednika i određeni broj članova.

Članak 48.

Mandat predsjednika, njegovog zamjenika i članova radnog tijela traje do isteka mandata saziva  Vijeća, odnosno do razrješenja prije isteka mandata na koji su izabrani.

Članak 49.

Stalna radna tijela  Vijeća su:

 1. Mandatna komisija,
 2. Odbor za izbor i imenovanja,
 3. Odbor za predstavke i pritužbe,
 4. Odbor za statut i poslovnik,
 5. Odbor za propise i pravna pitanja,
 6. Odbor za dodjelu javnih priznanja,
 1. Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i naselja,
 2. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
 1. Odbor za mjesnu samoupravu i
 2.  Odbor za   proračun i financije.

Članak 50.

 Vijeće ima Mandatnu komisiju. Mandatna komisija  na  konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima za članove Gradskog vijeća i imenima izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku funkciju  i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih  počinju obavljati vijećničku funkciju.

Mandatna komisija obavještava Vijeće o mirovanju mandata vijećnika  po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost.

Mandatna komisija  izvješćuje Vijeće  da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika i o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

Mandatna komisija ima  predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda vijećnika.

Članak 51.

Odbor za izbor i imenovanja  raspravlja o pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja kao i o općim pitanjima kadrovske politike, daje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenja dužnosnika koje bira odnosno imenuje  Vijeće i obavlja druge poslove određene Poslovnikom   Vijeća.

Članak 52.

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, a imenuju se iz reda vijećnika.

Članak 53.

Odbor za predstavke i pritužbe razmatra predstavke, prijedloge i pritužbe građana upućene Gradskom vijeću ili Odboru te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje ustavnosti i zakonitosti u ostvarivanju prava građana pred upravnim tijelima i drugim tijelima koja imaju javne ovlasti.

Ako Odbor povodom razmatranja predstavki ili pritužbi uoči da je za otklanjanje nepravilnosti u radu pojedinih upravnih odjela ili drugih tijela s javnim ovlastima potrebno poduzeti konkretne mjere, predlaže  Vijeću odnosno Gradonačelniku poduzimanje ovakvih mjera.

Članak 54.

Odbor ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, a imenuje se  iz reda vijećnika i drugih građana.

Članak 55.

Odbor za statut i poslovnik prati, razmatra i analizira provedbu Statuta Grada Otočca, razmatra prijedloge odluka statutarne naravi upućene Gradskom vijeću Grada Otočca, priprema prijedloge Statuta Grada Otočca i Poslovnika Vijeća kao i prijedloge izmjena i dopuna ovih akata, a obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće.

Članak 56.

Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana koji se imenuju iz reda vijećnika i iz reda stručnih djelatnika.

Članak 57.

Odbor za propise i pravna pitanja razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom te njihove nomotehničke i terminološke obrade i utvrđuje pročišćene tekstove akata kada je na to ovlašten.

Članak 58.

Odbor za propise i pravna pitanja ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, koji se imenuju iz reda vijećnika i iz reda stručnih djelatnika.

Članak 59.

Odbor za dodjelu javnih priznanja raspisuje pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada, razmatra prijedloge i predlaže Vijeću proglašenje počasnim građaninom Grada odnosno dodjelu Nagrade Grada, Plakete ili Medalje Grada fizičkim i pravnim osobama.

Članak 60.

Odbor ima predsjednika i šest članova koje imenuje Vijeće na dvije godine. Predsjednik Odbora po položaju je Gradonačelnik, predsjednik Vijeća po položaju je član Odbora.

Dva člana Odbora imenuju se iz reda vijećnika, a druge iz redova uspješnih gospodarstvenika, javnih djelatnika s područja kulture i drugih djelatnosti na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje.

Članak 61.

Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i naselja prikuplja i razmatra  inicijative za davanje naziva ili izmjenu naziva ulica, trgova ili naselja i utvrđuje prijedlog odluke o promjeni  ili davanju naziva ulica, trgova ili naselja na području Grada.

Članak 62.

Komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana koji se imenuju iz reda vijećnika i stručnih djelatnika.

Članak 63.

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavlja poslove i zadatke predviđene Zakonom, a sastaje se po potrebi.

Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, a imenuju se iz reda stručnih djelatnika.

Članak 64.

Odbor za mjesnu samoupravu:

- razmatra i utvrđuje podnesene prijedloge u svezi osnivanja mjesnih odbora i promjene područja mjesnog odbora, te utvrđeni prijedlog upućuje Gradskom vijeću,

- razmatra pitanja u svezi ustrojstva mjesnih odbora,

- razmatra pitanja u svezi provođenja izbora u mjesnim odborima na području Grada,

- upućuje odgovarajuće prijedloge i mišljenja u svezi mjesne samouprave Gradskom vijeću,

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Članak 65.

Odbor ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana koji se imenuju iz reda vijećnika i stručnih djelatnika.

Članak 66.

 Odbor za proračun i financije:

- razmatra program financiranja javnih potreba u Gradu,

- razmatra prijedlog Proračuna, prijedlog Obračuna proračuna, prijedlog odluke o privremenom financiranju, izvješća o izvršenju Proračuna te izvješća o obavljenim revizijama Proračuna,

- razmatra prijedloge akata kojima se stvaraju materijalne obveze Grada te podnosi izvješće Gradskom vijeću da se za ispunjenje tih obveza mogu osigurati financijska sredstva,

- razmatra i druga pitanja vezana za Proračun i financije utvrnene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća.

Članak 67.

Odbor ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana koji se imenuju iz reda vijećnika i stručnih djelatnika.

Članak 68.

Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje organizacija rada sjednice radnog tijela, glasovanje i vođenje zapisnika.

Gradonačelnik

Članak 69.

Izvršno tijelo u Gradu Otočcu je Gradonačelnik. Gradonačelnik zastupa Grad.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost  gradonačelnika, u slučajevima propisanim  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je zamjenik gradonačelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom, a dužnost gradonačelnika obnaša ako je mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik iz stavka 3. i 4. ovoga članka koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.

Članak 70.

Gradonačelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne uprave, prenijetih u djelokrug tijela Grada, ovlaštenim tijelima središnje državne uprave.

Članak 71.

 Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene Statutom Grada u skladu sa zakonom.

Gradonačelnik u okviru svojih ovlasti:

 1. priprema prijedloge općih akata koje donosi  Vijeće,
 2. izvršava ili osigurava  izvršavanje općih akata  Vijeća,
 3. daje mišljenje o prijedlozima  koje podnesu drugi ovlašteni predlagači,
 4. utvrđuje prijedlog  gradskog proračuna i završnog računa,
 5. usmjerava djelovanje gradskih upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslove državne uprave koji se obavljaju u Gradu,
 6. nadzire rad upravnih tijela Grada u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 7. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada i posebnim propisima,
 8. upravlja prihodima i rashodima Grada,
 9. gradonačelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna,  gradonačelnik  može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Grada i provedeno u skladu sa zakonom,
 10. imenuje i razrješuje predstavnike Grada Otočca u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, a odluku o imenovanju i razrješenju  gradonačelnik je dužan dostaviti Vijeću u roku 8 dana od donošenja i objaviti u Službenom vjesniku Grada Otočca,
 11. na temelju javnog natječaja imenuje pročelnike upravnih tijela,
 12. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
 13. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 14. organizira zaštitu od požara na području Grada Otočca i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 15. organizira zaštitu od požara na području Grada Otočca i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 16. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i  ovim Statutom.

Članak 72.

 Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis gradonačelnik će donijeti  odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta.  Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 2. ovoga članka, gradonačelnik je dužan  bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta.

Članak 73.

Gradonačelnik ima jednog zamjenika. Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik.

Članak 74.

Zamjenik Gradonačelnika, po ovlaštenju Gradonačelnika obavlja poslove  iz njegovog djelokruga. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik Gradonačelnika  dužan je  pridržavati se uputa Gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku Gradonačelnika ne prestaje odgovornost Gradonačelnika za njihovo  obavljanje.

Članak 75.

Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu, na mandat od četiri godine.

Članak 76.

Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište na području Grada Otočca, danom prestanka prebivališta,

5.ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću.

Osim razloga za prestanak mandata po sili zakona, Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje i

1. danom objave rezultata referenduma na kojem je donesena odluka o opozivu  Gradonačelnika i njegovog zamjenika,

2.  danom pravomoćnosti rješenja Vlade Republike Hrvatske o istovremenom raspuštanju Gradskog vijeća i razrješenju Gradonačelnika.

 Ako  gradonačelniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika   radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog  gradonačelnika.

Članak 77.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Vijeću i prisustvuje sjednicama Vijeća.

 1. V.  OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 78.

      Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu  sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 79.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu  imaju pravo:

-  predlagati tijelima Grada  mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu, uključujući davanja prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalnu manjinu,

-  isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada ,

-  biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.

Članak 80.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalne manjine zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 81.

Grad, u skladu s mogućnostima, financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Grad, u skladu s mogućnostima,  osigurava sredstva za rad Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Otočcu.

VI. UPRAVNA TIJELA

Članak 82.

Vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad osniva upravne odjele i službe Grada (upravna tijela).

Članak 83.

Upravni odjeli i službe Grada  izvršavaju zakone i druge propise te opće akte Vijeća i Gradonačelnika i  odgovorni su za stanje u oblastima za koje su osnovani.

Upravna tijela dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 84.

Upravna tijela Grada samostalna su u okviru svog djelokruga a za svoj rad odgovorna su Gradonačelniku.

Članak 85.

Upravnim tijelima rukovode pročelnici. Pročelnika  upravnog tijela,  na temelju javnog  natječaja imenuje Gradonačelnik u skladu sa Zakonom.

Članak 86.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada utvrđuje se Odlukom koju donosi Vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 87.

Sredstva za obavljanje djelatnosti  upravnih odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Otočca , državnom proračunu ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

Članak 88.

 Gradonačelnik posebnom Odlukom o unutarnjem redu i sistematizaciji uređuje broj radnih mjesta, stručne uvjete službenika i namještenika te opis poslova i druga pitanja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 1. VII.    JAVNE SLUŽBE

Članak 89.

Grad u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 90.

Grad osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 87. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društava i  javnih ustanova sukladno posebnim propisima. Javne ustanove i trgovačka društva iz stavka 1. ovog članka obavljaju svoje djelatnosti kao javnu službu. Obavljanje određenih djelatnosti Grad može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

Članak 91.

U trgovačkim društvima u kojima Grad ima udjele ili dionice, Gradonačelnik je član skupštine društva.

Članak 92.

Grad putem svojih predstavnika u upravnim tijelima nadzire rad i brine o racionalnom i zakonitom radu ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač ili suosnivač.

Ustanove i trgovačka društva iz stavka 1. ovog članka obvezni su putem nadležnih upravnih tijela najmanje jedanput godišnje informirati Vijeće o svom radu i poslovanju.

VIII.  MJESNA SAMOUPRAVA  

Članak 93.

Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja u upravljanju lokalnim poslovima građani imaju pravo osnivati jedinice mjesne samouprave.

Članak 94.

Kao jedinica mjesne samouprave osniva se mjesni odbor. Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih  manjih naselja ili za dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebnu razgraničenu cjelinu na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 95.

Mjesni odbori na području Grada Otočca su: Brlog i Brloška Dubrava, Čovići, Dabar, Hrvatsko Polje, Kompolje, Kuterevo, Ličko Lešće, Lipovlje-Gorići, Otočac, Podum i Škare, Ponori, Prozor, Ramljani, Sinac i Švica.

Članak 96.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje  mjesnog odbora može dati 20% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije  i udruženja građana i Gradonačelnik. Osim podataka o predlagaču za osnivanje mjesnog odbora, prijedlog sadrži i podatke o nazivu mjesnog odbora, područje i sjedište mjesnog odbora.

Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Odboru za mjesnu samoupravu.

Članak 97.

Odbor za mjesnu samoupravu u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Odbor za mjesnu samoupravu utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku,obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

 Pravovaljani prijedlog Odbor za mjesnu samoupravu upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 98.

Tijela  mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 99.

Vijeće  mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđuje se pravilima mjesnog odbora.

Pravo predlaganja kandidata za članove vijeća mjesnog odbora ima najmanje 10 građana koji imaju  biračko pravo i politička stranka s područja mjesnog odbora.

Isti broj građana ili politička stranka sukladno odredbama pravila, može podnijeti prijedlog za opoziv člana vijeća mjesnog odbora.

Za članove vijeća mjesnog odbora odnosno zamjenike članova  izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova birača koji su pristupili glasovanju, redom koliko se članova vijeća bira.

Članak 100.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članak 101.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava  većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća i njegovog zamjenika na vrijeme od četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku vijeća, na način propisan pravilima mjesnog odbora.

Za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika izabran je član vijeća mjesnog odbora koji dobije  natpolovičnu većinu svih članova vijeća mjesnog odbora.

Članak 102.

Predsjednik vijeće mjesnog odbora  predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću  mjesnog odbora odnosno Gradonačelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga Grada.

Članak 103.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 104.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora a osobito u pogledu obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture, zaštita okoliša, socijalna skrb stanovnika, potrebe u djelokrugu brige o djeci, športu, kulturi i tehničkoj kulturi.

Članak 105.

Vijeće mjesnog odbora u skladu sa Statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazvati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora  koji čini određenu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i sl.)

 Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 106.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 107.

Financijsko poslovanje za mjesne odbore  obavljat će upravni odjel Grada nadležan za računovodstvo i financijsko poslovanje.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 108.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik Grada  Otočca.

Gradonačelnik će raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 109.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Gradonačelnik.

Inicijativu i prijedlog iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Odbor za mjesnu samoupravu, te isti upućuje Gradskom vijeću o čemu Gradsko vijeće donosi odluku.

Članak 110.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora  dužan je u roku od osam dana od dana donošenja  dostaviti Gradonačelniku opće akte koje donese vijeće mjesnog odbora.

Ako Gradonačelnik utvrdi da se  akti iz stavka 1. ovoga članka  u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, dužan je o tome obavijestiti  Vijeće.

Ako Vijeće ocijeni da je akt iz stavka 1. ovog članka u suprotnosti sa zakonom ili Statutom obustavit  će izvršenje tog akta.

IX. JAVNOST RADA

Članak 111.

Rad Vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Članak 112.

Javnost rada Vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada,

- prisustvovanjem predstavnika građana i medija sjednicama Vijeća u skladu s Poslovnikom o radu Vijeća.

Članak 113.

Javnost rada Gradonačelnika osigurava se:

- održavanjem konferencije za tisak,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada.

Članak 114.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Članak 115.

Tijela Grada i upravna tijela dužna su putem službenika za informiranje omogućiti građanima i pravnim osobama pravo na pristup informacijama na način i u rokovima određenim Zakonom.

X. IMOVINA I FINANCIRANJE

Članak 116.

Sve  pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju  Gradu, kao i ostala imovinska prava koja pripadaju Gradu čine imovinu Grada.

Članak 117.

Imovinom Grada  upravljaju Gradonačelnik i Vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 118.

Grad  mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Članak 119.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 120.

Pokretne stvari u vlasništvu Grada u pravilu koristi Gradsko vijeće, Gradonačelnik i upravna tijela Grada.

Članak 121.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Vijeće.

Članak 122.

Grad Otočac ima svoje prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada su:

gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,
prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada  odnosno u kojima ima udio ili dionice,
prihodi od naknada  za koncesiju koje daje Gradsko vijeće,
novčane kazne i oduzeta imovinska  korist za prekršaje koje Grad sam propiše u skladu sa zakonom,
udio u zajedničkom porezima  sa Ličko-senjskom županijom i Republikom Hrvatskom,
sredstva pomoći, dotacije Republike Hrvatske predviđene u Državnom proračunu,
drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 123.

Svi ostvareni prihodi sredstva su  godišnjeg proračuna Grada

Godišnji proračun i Odluku o izvršenju proračuna na prijedlog Gradonačelnika, donosi  Vijeće.

Članak 124.

Vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i rokovima propisanim zakonom.

Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i svojim Poslovnikom i to najdulje za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 125.

U godišnjem proračunu mora se predvidjeti stalna rezerva.

Stalna rezerva  se formira iz ukupno ostvarenih  godišnjih prihoda  Grada.

IX.             AKTI GRADA

Članak 126.

 Vijeće na temelju prava i ovlaštenja, utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, odluke, godišnji proračun Grada, završni račun proračuna, rješenja, zaključke, preporuke, naputke, deklaracije  rezolucije, povelje i priznanja.

Prije nego što stupi na snagu opći akt se obavezno objavljuje u službenom glasilu Grada.

Članak 127.

Gradonačelnik  donosi odluke, rješenja,  zaključke, pravilnike i naputke.

Članak 128.

Radna tijela Vijeća  donose zaključke, preporuke i rješenja.

Članak 129.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 122. ovog Statuta na način i u postupku propisanom ovim  Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada.

Članak 130.

Upravna tijela osnovana za obavljanje  poslova iz samoupravnog djelokruga Grada neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata  Vijeća i Gradonačelnika.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka  upravna tijela mogu, u slučaju neprovođenje općeg akta, poduzimati mjere propisane tim aktom.

Članak 131.

Podrobnije  odredbe o aktima Grada i postupku donošenja akata, uređuje se Poslovnikom  Vijeća.

X.     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 132.

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada sukladno posebnim zakonima  i odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se  akti Grada  u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

Grad će donijeti  opće akte  kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga  Grada u rokovima određenim posebnim zakonima.

Članak 133.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 vijećnika, Gradonačelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.

Prijedlog mora biti obrazložen  a podnosi se predsjedniku  Vijeća.

Članak 134.

Vijeće odlučuje da li će pristupiti raspravi  o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ne donese odluka  da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog  se ne može ponovno staviti na dnevni red  Vijeće prije isteka  roka od šest mjeseci.

Članak 135.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Otočca ("Službeni vjesnik Grada Otočca" broj 3/09)

Članak 136.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Otočca".

KLASA:012-03/13-01/01

URBROJ:2125/02-01-13-4

Otočac, 27. 03. 2013.

Predsjenik

Slavka Bogdanić