Više o Otočcu

Gospodarstvo

Grad Otočac je jedno od najvažnijih središta Ličko-senjske županije. Ima površinu 565,30 km2, i oko  9.778 stanovnika. Svojim smještajem, geografskim položajem, te poduzetničkom tradicijom zauzima središnje mjesto područja koje obuhvaća i u čijem razvoju danas ima izniman značaj. U cilju svog daljnjeg gospodarskog razvitka, uz već postojeću gospodarsku strukturu, sa kemijskom, građevinskom i drvo-prerađivačkom industrijom, te organizacijama komunalne i društvene infrastrukture, kao što su distribucija vode, električne energije, telekomunikacije, pošte, zdravstvo, školstvo te nizom obrtničkih radnji ocjenjena je potreba daljnjeg razvoja u pretežitoj orijentaciji na tzv. mala i srednje velika poduzeća, čime bi se gospodarstvo grada Otočca prilagođavalo novoj ekonomskoj strukturi i pravcima razvoja ukupnog gospodarstva Republike Hrvatske. Grad ima ukupno 120 gospodarskih subjekata sa 1.720 zaposlenih i 221 obrtnik sa 300 zaposlenih. Raznolikost i čistoća prirodnih dobara - vode rijeke Gacke, tla, šuma i njihove šumske sastoine te ljepota krajolika u sva godišnja doba prestavljaju još uvijek nedovoljno valoriziran gospodarski potencijal. Dobra cestovna povezanost, blizina velikih industrijskih središta RH (Zagreba i Rijeke) uz koncepciju održivog ekološkog razvoja zasigurno će ovom području donijeti trajnu i veću gospodarsku produktivnost, jer u današnjem sistemu ponude (osobito prehrane) prirodni sustavi postaju sve interesantniji a time i traženiji.

Poljoprivreda kao gospodarska aktivnost ima značajan udjel u svekolikom gospodarstvu grada, sa stočarstvom kao najznačajnijom gospodarskom granom na malim obiteljskim gospodarstvima mješovitog tipa, stočarstvo / ratarstvo. Boljim korištenjem proizvodnih kapaciteta, uz primjenu suvremenih tehnoloških dostignuća, te odgovarajuću institucionalnu podršku potaknuo bi se i život i rast poljoprivredne proizvodnje.

Posebnu pažnju grad Otočac poklanja razvoju i revitalizaciji gospodarstva na svom području, koje se temelji na Strategiji razvoja malog i srednjeg poduzetništva, i predstavlja osnovu za svaki drugi oblik aktivnosti usmjeren na poticanje gospodarskog rasta i razvoja. Malo gospodarstvo i posebno obrtništvo ima povoljne uvjete za daljnji razvoj, te pored tradicionalnih obrta sve više rastu potrebe za modernim uslužnim obrtima, i znatnom broju deficitarnih obrtnih struka, koje bi trebale pokriti nove obrtne radnje, i to bi trebali biti prvaci budućeg razvoja malog gospodarstva, posebno obrtništva. Grad Otočac kroz vlastita proračunska sredstva i sredstva Ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva, kroz suradnju s Erste - Steiermarkische bank, od 2000. godine do 2004. godine realizirao je 94 kreditna poduzetnička zahtjeva kreditnog potencijala 16.000.000 kuna. Kreditiranjem proizvodnih djelatnosti - trgovačkih društava i obrtnika, poljoprivrednih gospodarstava i razvoja turizma na obiteljskim gospodarstvima ostvareni su temeljni zadaci razvoja gospodarstva, koji su vidljivi (94 pozitivno ocjenjena zahtjeva za kredit i 104 otvorena radna mjesta) Razvoj ruralnog turizma na obiteljskim gospodarstvima te korištenje raspoloživih prirodnih potencijala u cilju bavljenja ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom zdrave hrane, lovnim, ribolovnim, sportskim, rekreativnim, izletničkim i drugim oblicima seoskog turizma, uz dobru cestovnu povezanost i blizinu već poznatih turističkih destinacija (Plitvice, Senj, Crikvenica, Rab, Krk, Rijeka) upotpunio bi turističku ponudu grada Otočca i Republike Hrvatske.

Programom razvoja malog i srednjeg poduzetništva, analizom gospodarstva, te prihvaćenom strategijom razvoja malog i srednjeg poduzetništva utvrđen je Plan djelovanja oko realizacije Poslovne zone Otočac. Poslovna zona smještena je uz magistralnu cestu D50, Žuta Lokva - Otočac - Gospić u istočnom dijelu grada na lokaciji ŠPILNIK, površine 130.000 m2 sa pripadajućom infrastrukturom, udaljena od čvorišta Otočac do autoceste Zagreb-Split je 5 km, a udaljenost od željezničke postaje Ličko Lešće iznosi 8 km. Naglašavamo da se po potrebi korisnika može i dalje širiti.

Obilježja poslovne zone

Planirani broj korisnika poslovne zone sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom bio bi između 15 i 25 poduzetnika - korisnika, po predviđenoj površini u poslovnoj zoni od 4.000 m2 - 10.000 m2 po korisniku, ovisno o zahtjevu istih.

Planirane djelatnosti u poslovnoj zoni su:
proizvodna: pretežito industrijska i zanatska te
uslužna: trgovačka komunalna i servisna.

Rezervirana površina u poslovnoj zoni iznosi 10.000 m2. Slobodne površine u zoni iznose 120.000 m2. Prilikom formiranja poslovne zone paralelno se odvija i proces osiguravanja potrebnog zemljišta u granicama zahvata zone. Cjelokupni zahvat Poslovne zone Otočac je u vlasništvu Grada Otočca. Budući da se radi o poslovnoj zoni koja je u fazi uređenja, poslove oko potreba potencijalnih korisnika zone, i eksterne korisnike kao i razvojne poslove gospodarstva Grada Otočca obavljati će postojeće gradske službe zadužene za ove programe.

Pogodnosti rada u poslovnoj zoni

Država - zone su instrument stimulacije razvoja manje razvijenih (demografski ugroženih) područja jer se omogućuje:

 • racionalna (planska) upotreba prostora
 • manje ekološko opterećenje (koncentracija rizičnih djelatnosti)
 • sinergijski efekti usklađenih mjera na državnoj i lokalnoj razini
 • stimulacija i usmjeravanje domaćih/inozemnih ulaganja
 • poboljšanje konkurentnosti malog gospodarstva

Lokalna zajednica - olakšano planiranje upotrebe prostora

 • efikasnija ulaganja poduzeća
 • povećanje ulaganja na lokalnom području (dolaskom poduzeća)
 • nova radna mjesta
 • povećanje kupovne moći
 • povećanje prihoda od poreza
 • zadržavanje razvojnih potencijala na lokalnom području


Poduzetnici - dostupniji poslovni prostori

 • jeftinija kvalitetna infrastruktura
 • pristup pogodnim financijskim sredstvima
 • korištenje stimulacija za ulaganja (manji troškovi infrastrukture)
 • poboljšanje konkurentnosti
 • imidž lokacije
 • blizina potencijalnih koperanata, dobavljača
 • manje ograničenja na djelatnosti

Ostale pogodnosti za poduzetnike u poslovnoj zoni

Obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se:

 • poslovni prostor i građevinsko zemljište pravne ili fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem na području grada Otočca, u prvoj godini poslovanja u 100%-tnom iznosu, u drugoj godini poslovanja u 50%- tnom iznosu ako zaposli minimalno jednog radnika
 • poslovni prostor i građevinsko zemljište pravne ili fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem na području grada Otočca koja u kalendarskoj godini poveća broj zaposlenih za 5, za tu godinu poslovanja u 50%-tnom iznosu, a u narednoj godini poslovanja u 25%-tnom iznosu.

Porez na tvrtku ne plaćaju:

 • pravna ili fizička osoba, prvi puta upisana u registar ne plaća porez na tvrtku ili naziv za prvu godinu poslovanja, a drugu godinu poslovanja plaća 50% poreza na tvrtku.

Za obračun komunalnog doprinosa uzima se obujam do 3m visine svake pojedine etaže građevine.

Grad Otočac (II. skupina područja posebne državne skrbi)

 • porez na dohodak obračunava se umanjen 50% od propisane stope
 • osobni odbitak pri obračunu poreza na dohodak iznosi 3.000,00
 • porez na dobit obračunava se umanjen 50% od propisane stope
 • obveznici poreza na dobit - smanjenje porezne osnovice za 100% ili smanjenje stope sa 20% na 10%

Uvjet:

 • obavljanje djelatnosti na području II. skupine područja posebne državne skrbi
 • zaposlenih 6 ili više (koji imaju prebivalište na području posebne državne skrbi).

Dokumenti: