Više o Otočcu

Javna nabava

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIEG PONUDITELJA U PREDMETU NABAVE ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

22.03.2021.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U PREDMETU NABAVE REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE HUMAC

19.03.2021.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNJIJE PONUDE ZA OBNOVU DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU PROZOR-ADAPTACIJA, UREĐENJE SANITARIJA I VIŠENAMJENSKE SALE

23.03.2021.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZGRADNJU I UREĐENJE BOĆALIŠTA

19.03.2021.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SANACIJE ODLAGALIŠTA OTPADA

25.02.2021.

Saznajte više

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

17.02.2021.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U PREDMETU NABAVE ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

17.02.2021.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU LOŽ ULJA ZA CENTRALNO GRIJANJE ZA POTREBE GRADA OTOČCA

03.02.2021.

Saznajte više