Više o Otočcu

Javna nabava

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad na k.č. br.2984i 2949/1 sve k.o. Škare na lokaciji Podum na području Grada Otočca

23.12.2020.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za pružanje usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju građevine javne namjene - sportske dvorane s pratećim sadržajem i garažom u Otočcu, na kčbr.3527 k.o. Otočac

21.12.2020.

Saznajte više

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimljačarskih poslova na području Grada Otočca

30.11.2020.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju i dogradnju javne rasvjete za 2020. godinu na području Grada Otočca

04.12.2020.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta u zimskom periodu - Zimska služba za periodu 15.11.2020. - 15.04.2021. godine

23.11.2020.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJINJE PONUDE ZA PROVOĐENJE EDUKACIJE/OSPOSOBLJAVANJE ZA GERONTODOMAĆICU ZAPOSLENIH ŽENA UNUTAR PROJEKTA "ZAŽELI"

12.11.2020.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA SANACIJU DIJELA KROVOVA NA OBJAKTU KUGLANA

04.11.2020.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA OBNOVU ASFALTIRANIH KOLNIKA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

06.10.2020.

Saznajte više