Više o Otočcu

Javna nabava

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude u predmetu jednostavne nabave za Sanaciju okana Otočac

21.09.2021.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu javne nabave za Nabavu geodetskih usluga za evidentiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Otočca

29.07.2021.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Izradu projektno tehničke dokumentacije Ulica Dragutina Tadijanovića i Plitvička ulica I faza

21.05.2021.

Saznajte više

Odluka o odabiru ponude stručni nadzor za izvođenjem radova nad izgradnjom- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Humac

27.04.2021.

Saznajte više

Odluka o odabiru ponude stručni nadzor za izvođenjem radova nad asfaltiranjem nerazvrstanih cesta

13.04.2021.

Saznajte više

ODLUKU O ODABIRU ZA IZGRADNJU I DOGRADNJU JAVNE RASVJETE ZA 2021. GODINU NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

14.04.2021.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditeklja u predmetu nabave za Javnu -sportsku građevinu - Uređenje stadiona NK

30.03.2021.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave za izgradnju pješačke staze uz rijeku Gacku na dionici most

31.03.2021.

Saznajte više