Više o Otočcu

Javna nabava

Odluka o odabiru - pružanje konzultantskih usluga

24.04.2018.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku lož ulja za centralno grijanje za potrebe Grada Otočca

04.04.2018.

Saznajte više

Otvoreni postupak javne nabave - opskrba električnom energijom Grada Otočca

04.04.2018.

Saznajte više

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU

07.02.2018.

Saznajte više

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

26.01.2018.

Saznajte više

Odluka o poništenju postupka javne nabave

29.12.2017.

Saznajte više

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

06.11.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu i dobavu ugostiteljske opreme u zgradi kuglane u Otočcu, B. Kašića bb

25.10.2017.

Saznajte više