Više o Otočcu

Javna nabava

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE GRADA OTOČCA ZA 2017. GODINU

20.10.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za stručni nadzor nad izvođenjem radova uređenja okoliša i kotlovnice Doma HV-a

28.09.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta energetske obnove zgrade Doma u Prozoru

06.09.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta mrtvačnice u Brlogu

06.09.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Idejnog projekta za rekonstrukciju i prenamjenu postojećih objekata na k.č.br.3627, k.o. Otočac, kčbr.3616 k.o. Otočac u Športsko rekreacijski centar u Otočcu, ishođenje obavijesti o posebnim uvjetima i svi

30.08.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave za uređenje okoliša i kotlovnice zgrade Doma HV-a

30.08.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica na području Grada Otočca

17.07.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje reciklažnog dvorišta na lokaciji Podum

17.07.2017.

Saznajte više