Više o Otočcu

Javna nabava

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave za uređenje okoliša i kotlovnice zgrade Doma HV-a

30.08.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica na području Grada Otočca

17.07.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje reciklažnog dvorišta na lokaciji Podum

17.07.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave za nabavu unutarnje opreme za Kuglanu Otočac

07.06.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru ponuditelja u predmetu nabave za opskrbu električnom energijom

08.05.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru - nasipavanje cesta

11.04.2017.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZGRADNJU I DOGRADNJU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

21.03.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljinje ponude za izradu Glavnog projekta modernizacije javne rasvjete Grada Otočca u skladu sa tehničkim smjernicama FZOEU

17.03.2017.

Saznajte više