Više o Otočcu

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA UDRUGA I MANIFESTACIJA U KULTURI GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU.

29.01.2021.

Na temelju Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), točke IV. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba Grada Otočca (KLASA: 402-03/15-01/1, URBROJ: 2125/02-03-15-2 od 25. 09. 2015. godine), Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Otočca za 2021. godinu (Službeni vjesnik Grada Otočca br. 1/21) i Odluke o raspisivanju i provedbi javnog poziva za predlaganje programa i projekta udruga iz Programa javnih potreba Grada Otočca u kulturi za 2021. godinu (KLASA: 610-01/20-01/1, URBROJ: 2125/02-03-21-05 od 27. siječnja 2021. godine), Gradonačelnik Grada Otočca raspisuje JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA UDRUGA I MANIFESTACIJA U KULTURI GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU. Prijave se šalju na sljedeću adresu: Grad Otočac Kralja Zvonimira 10, 53220 Otočac JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA UDRUGA I MANIFESTACIJA U KULTURI GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU - „NE OTVARATI“ Rok za prijavu na Javni poziv je 01.03.2021. godine do 13 sati. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu u pošti zaprimljeno do kraja datuma naznačenog kao rok za prijavu. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke