Više o Otočcu

Natječaj za izbor stipendista

05.10.2010.

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju studenata u Gradu Otočcu (Službeni vjesnik Grada Otočca broj 8/08) i Odluke  o broju stipendija i mjesečnom iznosu stipendije u školskoj godini 2010/2011 (Službeni vjesnik Grada Otočca broj 5/10) Radna skupina za dodjelu stipendija Grada Otočca raspisuje natječaj

 

N A T J E Č A J

za izbor studenata stipendista

 

I.OPĆI UVJETI I MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu  stipendija imaju studenti s područja Grada Otočca koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

-          da  imaju stalno prebivalište na području Grada Otočca

-          da su redovito upisani na visoko učilište, odnosno da imaju status redovitog studenta

-          koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta.

 

II.DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA

Radnoj skupini za izbor studenata stipendista Grada Otočca, studenti uz zamolbu dostavljaju i pisane dokaze u skladu s Odlukom o stipendiranju studenata Grada Otočca i to:

 1. Zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom
 2. Potvrdu o upisanom redovnom studiju na visokoškolskoj ustanovi i smjeru
 3. dokaz o prosječnoj ocjeni u posljednje dvije godine obrazovanja
 4. dokaz o eventualnom sudjelovanju na raznim školskim ili studentskim natjecanjima
 5. dokazi o socijalnom statusu, odnosno prosjeku primanja po članu domaćinstva u proteklih šest mjeseci od raspisivanja natječaja (prosjek primanja ovjeren od strane poslodavca ili potvrda Zavoda za zapošljavanje o primanju/ne primanju naknade)
 6. Potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka  za prethodnu godinu za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva
 7. Potvrdu  ako je kandidat dijete poginulog branitelja
 8. Rješenje o invalidnosti ako je kandidat dijete invalida Domovinskog rata
 9. Izjavu da kandidat nije korisnik drugih stipendija (ovjerenu kod javnog bilježnika)
 10. Uvjerenja o prebivalištu natjecatelja, roditelja ili skrbnika (za sve članove domaćinstva) i
 11. Domovnicu.

 

Sva pojedinačna prava i obveze kandidata koji udovolje kriterijima i budu Rješenjem Radne skupine izabrani za stipendiste, utvrdit će se posebnim ugovorom između stipendista i Gradonačelnika  Grada Otočca.

Kandidati će o ishodu postupka izbora biti obaviješteni  u roku osam dana od izvršenog izbora. Zamolbe i tražena uvjerenja podnose se u roku 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu na adresu:

GRAD OTOČAC

Radnoj skupini za izbor studenata  stipendista

53220 OTOČAC,Kralja Zvonimira 10.

 

KLASA:604-01/10-01/03

URBROJ:2125/02-03-10-2

Otočac, 5.10. 2010.

 

Natječaj  će biti objavljen u Novom listu dana 10. listopada 2010. godine.