Više o Otočcu

Odluka o početku javne nabave - izgradnja mrtvačnice u Poljicima

30.11.2010.

NARUČITELJ: GRAD OTOČAC, 53220 Otočac, Ul.kralja Zvonimira 10,

Tel. 053/771-176, Fax. 053/746-274,

Internet adresa: www.otocac.hr, e-pošta: grad-otocac@gs.t-com.hr ,

OIB Naručitelja: 14180718952,

Odgovorna osoba Naručitelja: gos. Mario Barković, dipl.ing., Gradonačelnik

 

KLASA: 361-02/10-01/10

URBROJ: 2125/02-03-10-1

 

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine  broj 110/07 i 125/08) Gradonačelnik Grada Otočca gos. Mario Barković, dipl.ing. donio je dana  29. studenog  2010. godine

 

O D L U K U

o početku javne nabave

 

I.

Predmet nabave po ovoj Odluci je: izgradnja mrtvačnice u Poljicima.

Evidencijski broj nabave je:  3/10-V.

II.

Procijenjena vrijednost nabave iz točke I. ove Odluke je 1.100.000,00 kn.

III.

Sredstva iz točke II. ove Odluke planirana su u Proračunu Grada Otočca.

IV.

Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave je članak 21. stavak (1) Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine  broj 110/07 i 125/08).

V.

Javna nabava iz točke II. ove Odluke će se izvršiti primjenom otvorenog postupka javne nabave.

VI.

Ovlašteni predstavnici naručitelja za provođenje postupka javne nabave iz točke I. ove Odluke su:  

Stevan Uzelac  - koordinator nabave
Mandica Lončar - član
Željko Katalinski - član

Zapisničar: Anita Matasić

VII.

Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja iz točke VI. ove Odluke su:

-          koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne nabave,

-          sudjeluju u pripremi dokumentacije za nadmetanje,

-          javno otvaraju ponude,

-          sudjeluju u pregledu i ocijeni ponuda,

-          usmjeravaju rad stručnih osoba i stručnih službi, te neovisnih stručnih osoba kojim je povjerena izrada dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s postupkom javne nabave.

VIII.

Ovlašteni predstavnici naručitelja iz točke VI. ove Odluke za svoj rad odgovaraju ovlaštenoj osobi naručitelja.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Grada Otočca.

Gradonačelnik

Mario Barković, dipl. ing.