Više o Otočcu

Odluka o početku javne nabave - osiguranje prohodnosti nerazvrstanih cesta na području g. Otočca

30.11.2010.

NARUČITELJ: GRAD OTOČAC, 53220 Otočac, Ul.kralja Zvonimira 10,

Tel. 053/771-176, Fax. 053/746-274,

Internet adresa: www.otocac.hr, e-pošta: grad-otocac@gs.t-com.hr ,

OIB Naručitelja: 14180718952,

Odgovorna osoba Naručitelja: gos. Mario Barković, dipl.ing., Gradonačelnik

 

KLASA: 363-02/10-01/50

URBROJ: 2125/02-03-10-1

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08) Gradonačelnik Grada Otočca gos. Mario Barković, dipl.ing. donio je dana  29. studenog  2010. godine

O D L U K U

o početku javne nabave

I.

Predmet nabave po ovoj Odluci je: osiguranje prohodnosti nerazvrstanih cesta na području Grada Otočca u zimskom periodu - zimska služba, za razdoblje 2011. - 2014. godina.

Evidencijski broj nabave je:  4/10-V.

II.

Procijenjena vrijednost nabave iz točke I. ove Odluke je 2.000.000,00 kn.

III.

Sredstva iz točke II. ove Odluke planirana su u Proračunu Grada Otočca.

IV.

Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave je članak 21. stavak (1) Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08).

V.

Javna nabava iz točke II. ove Odluke će se izvršiti primjenom otvorenog postupka javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma.

VI.

Ovlašteni predstavnici naručitelja za provođenje postupka javne nabave iz točke I. ove Odluke su:  

Stevan Uzelac  - koordinator nabave
Mandica Lončar - član
Željko Katalinski - član

Zapisničar: Anita Matasić

VII.

Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja iz točke VI. ove Odluke su:

-          koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne nabave,

-          sudjeluju u pripremi dokumentacije za nadmetanje,

-          javno otvaraju ponude,

-          sudjeluju u pregledu i ocijeni ponuda,

-          usmjeravaju rad stručnih osoba i stručnih službi, te neovisnih stručnih osoba kojim je povjerena izrada dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s postupkom javne nabave.

VIII.

Ovlašteni predstavnici naručitelja iz točke VI. ove Odluke za svoj rad odgovaraju ovlaštenoj osobi naručitelja.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Grada Otočca.

 

Gradonačelnik

Mario Barković, dipl. ing.