Više o Otočcu

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA OTOČCA

02.06.2016.

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Otočca (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) održat će se u periodu od 06. lipnja do 13. lipnja 2016. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
  2. Tijekom trajanja Javne rasprave Prijedlog plana biti će izložen na javni uvid, u prizemlju zgrade Grada Otočca, Otočac, Ul. Kralja Zvonimira 10, radnim danom od 700 do 1500 sati i na mrežnim stranicama Grada Otočca (www.otocac.hr).

Na javnom uvidu biti će izloženi:

- Tekstualni dio plana  odredbe za provedbu plana,

- Obvezni prilozi plana,

- Grafički prilozi u mjerilu 1 : 5.000.

3. Javno izlaganje Prijedlog plana održat će se 10. lipnja 2016. godine (petak) u 1200 sati u prostorijama Gradske vijećnice (1. kat), Kralja Zvonimira 10, Otočac, uz sudjelovanje izrađivača, Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o.iz Zagreba, Frane Petrića 4.

4.   Način sudjelovanja u Javnoj raspravi je slijedeći:

- tijela i osobe određene propisima koja su dale zahtjeve (podaci, planske

smjernice i propisani dokumenti) za izradu plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do 13. lipnja 2016. godine. U protivnom smatrat će se da nemaju  primjedbi.

građani i udruge sudjeluju u Javnoj raspravi na način da:

1) imaju pravo pristupa na uvid u navedeni Prijedlog plana,

2) postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno

ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika Javne rasprave,

3) mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu koja se nalazi uz Prijedlog plana,

4) upućuju nositelju izrade, Gradu Otočcu, pisane prijedloge na adresu: Grad Otočac, 53220 Otočac, Ul. Kralja Zvonimira 10.

5.  Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani, te bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Gradonačelnik

Stjepan Kostelac, dr. vet. med.