Više o Otočcu

- Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Otočca

01.09.2010.

Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca objavljuje Poziv za predlaganje  programa  javnih potreba Grada Otočca u područjima:predškolskog odgoja i naobrazbe,  kulture, športa, tehničke kulture  i socijalne skrbi   za 2011. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD  OTOČAC

Jedinstveni upravni odjel

Otočac, 23. 08.  2010. god.

 

Na temelju članka 57. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj: 117/01, 69/97,33/00,73/00,127/00,59/01,107/01,117/01  150/02, 147/03,132/06, 26//07 i 73/08), članka 23. Zakona o udrugama ( Narodne novine br. 88/01  i  11/02), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi(  Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 39. Zakona o športu ( Narodne novine br. 71/06), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi ( Narodne novine  br. 76/93,11/94 i 39/09), Zakona o ustanovama (Narodne novine broj:76/93, 29/97,47/99 i 35/08), Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj: 10/97i 107/07) i članka 26. Statuta Grada Otočca (Službeni vjesnik Grada Otočca br. 3/09) Jedinstveni upravni odjel objavljuje


Poziv za predlaganje  programa  javnih potreba Grada Otočca u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe,  kulture, športa, tehničke kulture i socijalne skrbi   za 2011. godinu

U Programe javnih potreba Grada Otočca u predškolskom odgoju i naobrazbi, kulturi, športu, tehničkoj kulturi i socijalnoj skrbi  za 2011. godinu uvrstit će se u skladu sa Zakonom i ocjenom izvršenja za 2010. godinu djelomično ili u cijelosti svaka ustanova, udruga ili društvo čija  je djelatnost od općeg interesa za Grad Otočac.

Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Grada Otočca za 2011.god. svoje programe mogu prijaviti  ustanove, društva ili udruge koje su registrirane i djeluje na području Grada Otočca  u jednom od područja:

- u  području predškolskog  odgoja: sufinanciranje standarda odgoja i naobrazbe,  te opremanje ili adaptaciju dječjih vrtića,

- u području športa: sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti športskih udruga, saveza i zajednica u športu na razini Grada Otočca koje su od interesa za Grad Otočac te održavanje i izgradnju športskih objekata  i terena,

- u području kulture: redovnu djelatnost ustanova u kulturi, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi čija je djelatnost od interesa za Grad Otočac, poticanje i  razvitak kulturno umjetničkog amaterizma, programe unapređenja  knjižničarske i muzejsko galerijske djelatnosti,organiziranje akcija i  manifestacija u području kazališne i glazbeno scenske djelatnosti te investicijsko održavanje i  opremanje objekata od interesa Grada Otočca,

- u području tehničke kulture: sufinanciranje programskih djelatnosti udruga tehničke kulture koje su od interesa Grad Otočca,

- u području udruga građana:redovitu djelatnost udruga iz područja socijalne skrbi, potpore djeci i mladima, udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, zaštite i očuvanja zdravlja, unapređivanje   kvalitete življenja i zaštite okoliša.

Program koji udruga prijavljuje mora biti osmišljen i usmjeren stvarnim potrebama i ljudima u zajednici i temeljen na već postignutim rezultatima i pozitivnoj praksi udruge.

Udruga treba biti odgovorna za provedbu programa i spremna preuzeti javne odgovore za obavljanje poslova u svom području  i da djelatnost udruge nije financirana posebnim  propisima.

U obrazloženju prijedloga, predlagatelji moraju dostaviti detaljni opis programa, mjesto i vrijeme izvršenja programa, financijski plan, odnosno specificirani troškovnik u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja  osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Grad Otočac.


Način prijave

Sve zainteresirane ustanove, udruge ili društva moraju svoje programe  prijaviti na obrascima koji se mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu- odjeljak za društvene djelatnosti, Otočac, Kralja Zvonimira 10., svakog radnog dana od 7,00-15,00 sati ( tel. 053-771-055) ili na Internet stranicama Grada Otočca.

Popunjene obrasce potrebno je dostaviti na gornju adresu do 30. rujna 2010. god.

Prijave koje dođu poslije navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac za prijavu Programa za ostvarivanje financijske potpore iz Gradskog proračuna za 2011.god.