Više o Otočcu

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Otočca u područjima: predškolskog odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i socijalne skrbi za 2017. godinu

01.09.2016.

Na temelju članka 87. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave ( „N.N“ br.:117/93, 69/97, 33/00,73/00,127/00, 59/01,107/01,117/01,150/02, 147/03,132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14), članka 32. Zakona o udrugama („N.N“ br. 74/14), te članka 3., st. 2 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („N.N“ 26/15), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi(„N.N“ br.: 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o sportu („N.N“ br.: 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („N.N“ br.: 76/93,11/99 i 38/09), članka 57. Zakona o ustanovama („N.N“ br.: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („N.N“ br.: 10/97,107/07 i 94/13), Članka 1. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeni vjesnik Grada Otočca" br. 1/14) i članka 11. Odluke o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od posebnog interesa za Grad Otočac, ("Službeni vjesnik Grada Otočca" br. 3/15) Gradonačelnik objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Otočca u područjima: predškolskog odgoja i obrazovanja, kulture, sporta, tehničke kulture i socijalne skrbi za 2017. godinu.