Više o Otočcu

Radne zone grada Otočca

11.05.2016.

Studija mogućnosti izgradnje i odabira lokacije radne zone na području Grada Otočca izrađena je u svrhu preispitivanja i utvrđivanja prihvatljivosti navedenog zahvata.

Tijekom izrade studije izrađene su analize postojeće prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan Ličko-senjske županije, Prostorni plan uređenja Grada Otočca, Urbanistički plan uređenja grada Otočca), kao i analize geoprometnog položaja, topografsko-klimatskih uvjeta predmetne lokacije te su prikupljeni podaci o postojećim infrastrukturnim sustavima.

U tijeku je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otočca, što omogućuje unošenje zaključaka ove Studije u prostornoplansku dokumentaciju.

Sadržaj

2. GRAD OTOČAC

2.1. GRAD OTOČAC U ODNOSU NA ŠIRE PODRUČJE

2.1.1. Izvod iz PP Ličko- senjske županije

2.2 PODRUČJE GRADA OTOČCA

2.2.1. Prostorni smještaj

2.2.2. Prometna mreža

2.2.3. Infrastrukturna mreža gradskog područja

2.2.4. Klimatske prilike

2.3 PPUG OTOČCA

2.3.1. Korištenje i namjena površina

2.3.2. Promet i telekomunikacije

2.3.3. Energetika

2.3.4. Vodovod i odvodnja

2.3.5. Izvod iz odredbi za provođenje

3. POTENCIJALNE RADNE ZONE NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

3.1. BRLOŠKA DUBRAVA

3.2. BUKOVLJANE

3.3. ŠPILNIK

3.4. STARO SELO

4. ZAKLJUČAK

4.1. KOMPARATIVNI PRIKAZ ZONA

4.2. ZAKLJUČAK