Više o Otočcu

Urbanistički plan

II. Izmjene i dopune UPU Grada Otočca

05.12.2017.

Saznajte više

ODLUKU o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Otočca

02.01.2017.

Saznajte više

GRAFIČKI DIO

30.11.2016.

GRAFIČKI DIO

Saznajte više

PRILOZI PLANA

30.11.2016.

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIĈKOG PLANA UREĐENJA GRADA OTOĈCA - PRILOZI PLANA

Saznajte više

ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

30.11.2016.

ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

Saznajte više

O D L U K A o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Otočca

23.11.2016.

O D L U K A o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Otočca

Saznajte više

Urbanistički plan uređenja Grada Otočca

07.06.2016.

Urbanistički plan uređenja Grada Otočca 2009. godina.

Saznajte više